I. Projekt "Být spolu"

Popis projektu

Projekt " BÝT SPOLU" je cyklus kulturních, společenských a sportovních akcí a setkání osob s postižením a osob bez postižení, čili nás všech. Navazuje na již probíhající projekt realizovaný od roku 1997.

Kulturní program

 • pořádání divadelních představení
 • pořádání koncertů
 • pořádání výstav

Sociálně-společenský program

 • společné výlety, společenská setkání osob s postižením i bez
 • dětské dny

Sportovní program

 • pořádání integrovaných závodů v přírodě i v tělocvičně
 • vícedenní ozdravné integrované pobyty

Kuželkářská liga

 • pravidelná (1x za měsíc) setkání
II. Terénní programy Šternberska (do 1.9.2015)

Program poradenský

 • podpora při zlepšení orientace v úředních dokumentech
 • doprovody
 • podpora při hledání bydlení a zaměstnání
 • zajištění materiální pomoci

Program protidluhového poradenství

 • besedy
 • jednání s úřady/exekutory
 • podpora při vyjednávání splátek
 • podávání informací k insolvenčnímu řízení

Program právního poradenství

 • sepisování návrhů, žalob, aj.
 • podpora při soudních jednáních i doprovody

Pracovní poradenství

 • podpora při hledání zaměstnání
 • doprovázení (smlouvy, prac. náplň, práva, povinnosti,aj .)


III. Centrum pro rodinu, děti a mládež

Dne 23.9.2008 byl v Moravském Berouně slavnostně zahájen provoz Centra pro rodinu, děti a mládež. Za účasti představitelů městského úřadu, zástupců krajského úřadu i nestátních neziskových organizací představili pracovníci občanského sdružení Ecce Homo Šternberk projekt Centra zaměřený na konstruktivní využívání volného času mládeže, vzdělávání a osobnostní rozvoj dětí i jejich rodičů ze sociálně vyloučených lokalit v Moravském Berouně a Nových Valteřicích. V dnešní době je činnost rozšířena i o lokalitu Šternberk.

Činnosti poskytované uživatelům služby

Předškolní program pro děti (s úzkou spoluprací rodičů)

 • budování hodnotového systému
 • upevňování hygienických návyků
 • motorická cvičení s dětmi
 • trénink rozvoje řeči - logopedie
 • budování dovedností pro vstup na ZŠ

Program rozvoje osobnosti pro děti i rodiče

 • cílená podpora rodičů při péči o děti a rodinu – vedení domácnosti
 • práce s rodinou na školní přípravě dětí, sledování výsledků dětí ve škole, podpora dobré spolupráce rodiny se školou
 • logopedie
 • upevňování základních schopností
 • environmentální výchova
 • podpora rodinných vztahů

Program rozvoje dovedností - volnočasové aktivity


skupinové aktivity zaměřené na:
 • výtvarnou činnost, sport
 • vzdělávání-angličtina
 • zvyšování počítačové gramotnosti
 • podporu kreativity a mluveného slova (divadlo, zpěv)
 • rozvoj hry na kytaru
 • taneční kroužky: součástí je projekt taneční soutěže Hip hop Liga
rodiče se zapojují jako vedoucí kroužků

Program prevence rizikového chování

 • přednášky
 • hry

Program environmentální výchovy

 • vycházky
 • hry
 • přednášky

Program vzdělávací

 • pro rodiče - workshopy a semináře (např. počítače, fin. gramotnost, první pomoc, aj.)
 • pro děti - individuální podpora (terénní i ambulantní)
 • spolupráce se školami - finanční gramotnost (motivační systém Tržnice)

Závěrečné zprávy 2012

Závěrečné zprávy 2013

Závěrečné zprávy 2014

PROJEKT: Centrum pro rodinu, děti a mládež; pobočka Šternberk

 • S finanční podporou města Šternberk
Šternberk

IV. Projekt "Příroda a my"

Lesy CR
 • výstavba a údržba naučné stezky "Prabába"
 • výstavba a údržba naučné stezky "Zelená stezka"
 • výstavba a údržba naučné stezky "Henička"


V. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Moravský Beroun

Provoz: Karla IV: 99, Moravský Beroun od 1.5. 2015
Po-Čt 10:00 - 18:30
Pá 10:00 - 18:30 pouze individuální konzultace

Cílová skupina

Děti a mládež ohrožené sociálně nežádoucími jevy, pocházející z nepodnětného a sociálně znevýhodněného prostředí
Věk. struktura: 10-26 let
19-26 let: upřesnění- pouze individuální konzultace

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity
 • pracovně výchovná činnost
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • pomoc při zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání
 • workshopy, besedy

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity

c) sociálně terapeutické činnosti

 • činnosti vedoucí k rozvoji nebo udržení schopností a dovedností podporujících sociální
 • začlenění, individuální konzultace, krizové rozhovory

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • pomoc a podpora při aktivitách podporujících sociální integraci
 • kontakt s institucemi
 • informační servis

VI. Pořízení přístroje WalkAide

Nadace ČEZ

Petice_kojenecky_ustav